ការផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខ | Amber Kampot

ការផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខ

កញ្ចប់ពិសេស

ដើម្បីបំពេញការស្នាក់នៅរបស់អ្នកនៅ Amber Kampot យើងបានរៀបចំការផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខសម្រាប់ការរីករាយរបស់អ្នក។ កញ្ចប់ពិសេសទាំងនេះគឺផ្តាច់មុខសម្រាប់ភ្ញៀវរបស់យើងសម្រាប់បទពិសោធន៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន និងប្រណិតភាព ដែលបង្ហាញពីវប្បធម៌ខ្មែរ និងភាពស្រស់ស្អាតដ៏អស្ចារ្យនៃខេត្តកំពត។

Amber Kampot Meeting Package

Our resort is the perfect place to hold work conferences and staff meetings, with excellent service, locally-sourced food, smiling staff and a serene setting. We offer all the equipment and amenities you need, with half-day and full-day options attracting big and small businesses from all over Cambodia (and even further afield).

រយៈពេលតម្លៃពេលណា​
5 HoursStarting from $40All Year

Our resort is the perfect place to hold work conferences and staff meetings, with excellent service, locally-sourced food, smiling staff...

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Pre-Wedding Photography

Amber Kampot brings eloquence and flair to exotic weddings, set in a tropical landscape, amid sprawling lawns and the romance of the river – a mesmerising backdrop for couples looking for a truly fresh and inspiring setting for pre-wedding photography...

រយៈពេលតម្លៃពេលណា​
Morning$250All Year

Amber Kampot brings eloquence and flair to exotic weddings, set in a tropical landscape, amid sprawling lawns and the romance...

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Destination Dining

Want a serene, delicious dining experience? With this affordable package, you sit in our exclusive beachside area while a dedicated staff member brings you five courses of your choice. We offer beautiful cocktails, western classics, hyper-local Khmer food and the most private, peaceful atmosphere in town.

រយៈពេលតម្លៃពេលណា​
EveningFrom $110All Year

Want a serene, delicious dining experience? With this affordable package, you sit in our exclusive beachside area while a dedicated...

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Activities At The Beach Area

A fun and affordable package for kids, couples, big groups and everyone in between, enjoy endless, exciting games of beach volleyball and petanque on our remote, laid-back beach. Amber Kampot is a great place to play the ball-based French game petanque - here in Cambodia, we routinely churn out world champions and record-winning performances.

រយៈពេលតម្លៃពេលណា​
EveningFrom $110All Year

A fun and affordable package for kids, couples, big groups and everyone in between, enjoy endless, exciting games of beach...

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Seafood BBQ Picnic

If you like eating and enjoying local food, you’ll love this affordable BBQ experience. In our exclusive and isolated beachside area, our specialist chef will take you through a flavor-packed odyssey of some of Kampot’s best locally-sourced ingredients. You’ll get generous servings of prawns, fresh vegetables, various meats...

រយៈពេលតម្លៃពេលណា​
EveningFrom $110All Year

If you like eating and enjoying local food, you’ll love this affordable BBQ experience. In our exclusive and isolated beachside...

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

The CO2 (Cooking And Cocktail Class) By Amber

The perfect family fun experience, this cooking and cocktail class is exciting, adventurous and interesting. You and your kids will be taken on a fascinating market tour with a knowledgeable local expert, buying fresh ingredients from the same places Kampot locals shop. You’ll use these ingredients to cook three courses and make...

រយៈពេលតម្លៃពេលណា​
EveningFrom $37.5All Year

The perfect family fun experience, this cooking and cocktail class is exciting, adventurous and interesting. You and your kids will...

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Romance By Amber

Our most lengthy and luxurious romantic package includes 3 nights in a beautiful private villa, locally-sourced food, a private pool, cocktails, massages, jacuzzi sessions, riverside dining, massages, solitude, tranquility and more. You’ll fall in love with Kampot, and fall further in love with each other. Book in advance for the most...

រយៈពេលតម្លៃពេលណា​
3 nights$1.244All Year

Our most lengthy and luxurious romantic package includes 3 nights in a beautiful private villa, locally-sourced food, a private pool,...

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Koh Karang

Interested in exploring the remote islands of Southeast Asia? Koh Karang is the most remote of them all, and we can grant you exclusive access. Just you, the people you love and one of the most idyllic islands in the world. We transfer you directly to and from the island, where you can enjoy fishing, kayaking, paddling boarding...

រយៈពេលតម្លៃពេលណា​
1 day$150All Year

Interested in exploring the remote islands of Southeast Asia? Koh Karang is the most remote of them all, and we...

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Healthy Living By Amber

Refresh, recharge and focus on your health with our bumper package of yoga sessions, healthy meals, aromatherapy, jacuzzis, locally-sourced ingredients, vitamin-packed drinks and much more. Our resort is remote and quiet, making it a great place to destress and decompress. Book in advance for the most relaxing, rejuvenating experience...

រយៈពេលតម្លៃពេលណា​
1 night$520All Year

Refresh, recharge and focus on your health with our bumper package of yoga sessions, healthy meals, aromatherapy, jacuzzis, locally-sourced ingredients,...

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Dine In Style

The ultimate private and personal fine dining experience for two. You and your partner can enjoy exclusive, candlelit access to our secluded jetty, which juts out into Kampot’s enchanting river. A dedicated waiter will give you a five-course choice between western classics and locally-sourced Khmer specialities as you enjoy the views...

រយៈពេលតម្លៃពេលណា​
One nightFrom $220All Year

The ultimate private and personal fine dining experience for two. You and your partner can enjoy exclusive, candlelit access to...

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Honeymooner

Remote, sleepy and exotic, Kampot is the best honeymoon spot in Cambodia. With two nights in a luxurious private villa, special drinks, locally-sourced food, a honeymoon cake, a flower bath, aromatherapy massages and more, our romantic, personal and peaceful package is the ultimate Southeast Asia honeymoon experience. On your honeymoon, you de

រយៈពេលតម្លៃពេលណា​
2 nights$941All Year

Remote, sleepy and exotic, Kampot is the best honeymoon spot in Cambodia. With two nights in a luxurious private villa,...

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Company Retreat Package

This 2-night 3-day team building package is the perfect company retreat, and an excellent introduction to all of Kampot’s rugged rural beauty. Want yoga? Team building exercises? Private villas? Sunset cruises? Local food? Visits to nearby schools? Trips to salt and pepper plantations? You’ll learn all about local life,

រយៈពេលតម្លៃពេលណា​
3 daysFrom $20.000All Year

3 days – 2 nights Buy-out (25 Villas – 30 guests) Start from US $20’000 net Day 1 - morning...

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម